Sporządzanie i analiza projektów umów

 

wypełnianie dokumentówZajmuję się sporządzaniem i analizą projektów umów. Wskazuję potencjalne ryzyka, które mogą wiązać się z zawarciem pewnego typu umów oraz uczestniczę w procesach negocjacji, dbając o ochronę praw i interesów mojego klienta. Tworzę również najbardziej optymalne zapisy ostateczne, uwzględniające potrzeby danej osoby prywatnej czy też przedsiębiorstwa. Zapewnię Państwu specjalistyczną pomoc dotyczącą analizy oraz weryfikacji między innymi umów:

  • cywilno-prawnych, np. umów użytkowania, najmu, leasingu, sprzedaży,
  • dotyczących prawa handlowego, np. umów spółek, sprzedaży udziałów,
  • z zakresu prawa budowlanego, np. deweloperskich,
  • z obszaru prawa pracy, np. umowy o pracę.

Prowadzę spory sądowe dotyczące odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz zapłaty kar umownych.